بازی‌های غیرترکیبیاتی

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این چهارمین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

در مطالب پایان بازی دو شاه چکرز، ۱ و ۲ و ۳ به این نکته پرداختیم که در کدام حالات بازی مساوی است و در کدام حالات یکی از طرفین می‌تواند از تساوی مطمئن باشد. اما هنوز حرفی از برد یا باخت قطعی در هیچ وضعیتی زده نشده است. در این مطلب چند تساوی و برد قطعی را در وضعیت‌هایی که دو شاه در مربع ۳ در ۳ هستند بررسی می‌کنیم.

هنگامی که شاه بازیکن صاحب حرکت در یکی از قطرهای A و G باشد به یکی از گوشه‌های مطلوب برای کسب تساوی حرکت قابل انجام خواهد داشت بدون اینکه شاه مقابل بتواند مانع رسیدنش به گوشه‌ی مطلوب شود. بنابراین بازی حتماً به تساوی خواهد رسید. نمونه‌های زیر را ببینید.
بنابراین می‌توان همه‌ی این خانه‌ها را به عنوان خانه‌های مطلوب برای تساوی نام‌گذاری کرد. البته بحث ما فعلاً تنها برای دو شاه در مربع ۳ در ۳ است.

بنابراین بحث را فقط در حالتی ادامه می‌دهیم که شاه بازیکن صاحب حرکت در هیچ کدام از این خانه‌ها نباشد. به دلیل تقارن می‌توان تنها نصف صفحه را در نظر گرفت.

یک قاعده‌ی کلی در این حالت قابل بیان است. هنگامی که در پایان بازی دو شاه در مربع ۳ در ۳ شاه بازیکن صاحب حرکت در قطر A و G نباشد برد برای بازیکن دیگر تنها در حالتی ممکن است که شاه او به این دو قطر نزدیک‌تر از شاه بازیکن صاحب حرکت باشد. در دوحالت دیگر یعنی حالتی که شاه بازیکن دیگر دورتر باشد یا حتی هر دو به یک فاصله از خانه‌های مطلوب برای تساوی باشند، بازی مساوی خواهد بود. بازی نمونه‌ی زیر را ببینید.

بنابراین پایان بازی با دو شاه در مربع ۳ در ۳ حل شده است. در مطلب قبلی نیز گفته شد که دو شاه در مربع ۴ در ۴ تساوی است اگر و فقط اگر بازیکن صاحب نوبت بتواند راهی برای رساندن شاه به گوشه‌ی امن پیدا کند. بنابراین نتیجه‌ی پایان بازی دو شاه به صرعت قابل حدس زدن است.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه چکرز دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.

جدیدترین مقالات بازی‌های غیرترکیبیاتی

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این چهارمین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله‌ی AB

یکی از حمله‌ها به یال حریف حمله‌ی AB است. هدف حمله‌ی AB تصرف مهره‌ی تنهای حریف در خانه‌ی B است. در این مطلب روش این حمله را خواهید آموخت.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این سومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این دومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله به خانه‌ی C

گفته بودیم که خانه‌ی C یکی از خانه‌هایی است که باید اجازه داد ابتدا حریف آن را تصرف کند. زیرا بازیکنی که این خانه را تصرف کند ممکن است خانه‌ی گوشه‌ای را به حریف واگذار نماید.