بازی‌های غیرترکیبیاتی

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این سومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

در چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲ دیدیم که هنگامی که دو شاه در مربع ۳ در ۳ باشند بازیکنی که توبت حرکت با اوست در وضعیت قوی‌تر قرار دارد و نخواهد باخت. برد یا تساوی او بستگی به وضعیت بازی خواهد داشت اما در صورتی که درست بازی کند به هیچ وجه نخواهد باخت.

در این مطلب پایان بازی دو شاه را در حالتی بررسی می‌کنیم که در مربع‌های بزرگ‌تری از مربع ۳ در ۳ باشند.

۳ حالت ممکن برای دو شاه که در پایان بازی در مربع ۴ در ۴ هستند اتفاق می‌افتد. این حالت‌ها در زیر نشان داده شده‌اند.در هیچ کدام از این ۳ حالت بازیکنی که نوبت حرکت با اوست تمایلی برای ورود به وضعیت ضعیف مربع ۳ در ۳ نخواهد داشت مگر این که برای کسب مساوی به جای باخت نیاز به انجام این حرکت داشته باشد.

بازی‌های بالا را در نظر بگیرید. در همه‌ی بازی‌ها نوبت با سفید است. در بازی اول سفید می‌تواند از حرکت به مربع ۳ در ۳ اجتناب کند اما این به معنای رفت به مربع ۵ در ۵ است که سیاه دوباره وضعیت مربع ۴ در ۴ را پیش می‌آورد. بنابراین سفید ناچار است برای نباختن به گوشه‌ی امن حرکت کند.

بنابراین مساله برای بازیکن صاحب نوبت تبدیل می‌شود به این موضوع که آیا راهی برای فرار به گوشه‌ی امن وجود دارد یا خیر.

وضعیت‌های زیر وضعیت‌های دو شاه در مربع ۵ در ۵ هستند.در این وضعیت بازیکنی که نوبت با اوست سریعاً به وضعیت قوی ۴ در ۴ حرکت می‌کند و بازی به حالت قبل تبدیل می‌شود. به طور کلی در وضعیت‌های مربع‌های فرد بازیکن صاحب نوبت به مربع زوج در زوج کوچک‌تر حرکت می‌کند و بازیکن دیگر تنها می‌تواند به مساوی امیدوار باشد.

در مطلب بعدی وضعیت‌های برد را در این دو حالت بررسی می‌کنیم.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه چکرز دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.

جدیدترین مقالات بازی‌های غیرترکیبیاتی

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این چهارمین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله‌ی AB

یکی از حمله‌ها به یال حریف حمله‌ی AB است. هدف حمله‌ی AB تصرف مهره‌ی تنهای حریف در خانه‌ی B است. در این مطلب روش این حمله را خواهید آموخت.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این سومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این دومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله به خانه‌ی C

گفته بودیم که خانه‌ی C یکی از خانه‌هایی است که باید اجازه داد ابتدا حریف آن را تصرف کند. زیرا بازیکنی که این خانه را تصرف کند ممکن است خانه‌ی گوشه‌ای را به حریف واگذار نماید.