بازی‌های غیرترکیبیاتی

اتللو، حمله به خانه‌ی C

گفته بودیم که خانه‌ی C یکی از خانه‌هایی است که باید اجازه داد ابتدا حریف آن را تصرف کند. زیرا بازیکنی که این خانه را تصرف کند ممکن است خانه‌ی گوشه‌ای را به حریف واگذار نماید.

این سوال پیش می‌آید که وقتی هیچ مهره‌ی دیگری از حریف در اطراف خانه‌ی C در یال متصل به آن وجود ندارد چرا نباید این خانه را اشغال کرد.

بازی زیر حمله‌ای را نشان می‌دهد که به خانه‌ی C تصرف شده انجام می‌شود. این حمله از خانه‌ای با سه فاصله شروع شده و به سمت C ادامه می‌دهد.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه اتللو دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.