بازی‌های غیرترکیبیاتی

اتللو (۷)، استراتژی تبخیر

استراتژی تبخیر نامی است که برای واگذار کردن تعداد بیشتر مهره در ابتدای بازی به حریف و بازپس گرفتن این مهره‌ها از وی در حرکات بعدی است. این استراتژی بر این پایه بنا شده است که در ابتدای بازی تعداد کمتر مهره‌ها تحرک بیشتری را به همراه دارد. بنابراین در ابتدای بازی بنابراین استراتژی دو بازیکن خواهند کوشید مهره‌های کمتری از حریف را بگیرند.

در بازی زیر در هر حرکت هر کدام از بازیکنان ففقط یک مهره از حریف می‌گیرند و سعی می‌کنند تحرک را حفظ کننددر صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه اتللو دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.