بازی‌های غیرترکیبیاتی

اتللو (۵)، مفاهیم استراتژیک اولیه، مهره‌های مرزی

در بخش قبل گفتيم كه تحرك بيشتر، يك امتياز براي بازيكن محسوب مي‌شود. يكي از مشخصه‌هايي كه باعث ايجاد تحرك بيشتر براي شما (به عنوان يك بازيكن) مي‌شود اين است كه حريف مهره‌هاي خود را چگونه چيده باشد. (و البته مشخصه‌ي ديگر اين است كه شما مهره‌هاي خودتان را چگونه چيده باشيد.)

اگر مهره‌هاي حريف نزديك به خانه‌هاي خالي جدول باشد، آن‌گاه حركت‌هاي بيشتري براي شما به ارمغان خواهد آورد. در اتلو به اين مهره‌ها مهره‌هاي مرزي مي‌گويند. در صورتي كه مهره‌هاي مرزي شما حريف زياد باشد، شما تحرك بسيار زيادي خواهيد داشت.در شكل زير مهره‌هاي مرزي با نقاط قرمز مشخص شده است.


البته هميشه موضوع به همين سادگي نيست. ممكن است مهره‌هاي مرزي شما بسيار زياد باشد، در صورتي كه حريف تحرك زيادي ندارد. (اين به دليل ضعف در مشخصه‌ي دوم است) اتفاق افتادن اين حالت‌ در مقايسه با حالتي كه افزايش مهره‌هاي مرزي باعث تحرك حريف مي‌شود، قابل چشمپوشي است.

نكته‌ي مهم اين كه داشتن مهره‌ها مرزي زياد لزوماً به معناي باختن يا ضعف پوزيسيون نيست، بازيكنان حرفه‌اي از اين سوء برداشت براي به دام انداختن حريف خود استفاده مي‌كنند.

نكته‌ي ديگر اين كه، در ابتداي بازي تقريباً همه‌ي مهره‌هاي دو بازيكن مرزي هستند. در انتهاي بازي نيز تقريباً همه‌ي مهره‌هاي دو بازيكن در حالت غير مرزي يا داخلي هستند. بنابراين تصميم گرفتن در مورد مرزي بودن يا نبودن مهره‌ها در اواسط بازي بسيار مهم خواهد بود.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه اتللو دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.