فعالیت‌های تیم اجرایی

نحوه‌ی اجرا

مسابقه‌ی بازی–ریاضی، مجموعه‌ای از بازی‌های ترکیبیاتی است که به صورت یک جام در بین تیم‌های شرکت کننده برگزار می‌شود.

این مسابقه در بین تیم‌های 4 نفری و به صورت دوحذفی برگزار می‌شود و در انتها دو تیم به عنوان تیم اول و دوم معرفی می‌شوند.

بازی اصلی با یك بازی ابتدایی به نام بازی آلفا شروع می‌شود كه برنده‌ی این بازی تصمیم‌گیرنده‌ی نحوه‌ی شروع بازی است.

هر دوتیم در یك زمان از بازی اصلی مطلع می‌شوند و زمان كوتاهی (كه همزمان با هم محاسبه می‌شود) فرصت دارند تا بازی را درك كرده و الگوریتم برد را بیابند.

در پایان این زمان تیم تصمیم‌گیرنده حق دارد نحوه‌ی شروع بازی را مشخص كند (بسته به نوع بازی متغیر است. مثلاً می‌تواند مشخص كند كدام تیم اول حركت كند)

برای هر حركت، محدودیت زمانی در نظر گرفته می‌شود. هر تیم در نوبت خود باید یك حركت مجاز انجام دهد.

این مسابقه در طول یک هفته برگزار می‌گردد که با توجه به تعداد تیم‌های شرکت کننده و برنامه‌ی مسابقه در هر روز تعدادی از مراحل انجام می‌شود.