فعالیت‌های تیم اجرایی

منابع

کتاب‌های زیر مراجع معتبری در مورد بازی‌های ترکیبیاتی می‌باشند.

  • E. R. Berlekamp, R. K. Guy and J. H. Conway, Winning Ways for Your Mathematical Plays, Second Edition, A K Peters Ltd
  • بازی منصفانه، ریچارد گای، ترجمه دکتر سید عبادالله محمودیان و آناهیتا آریاچهر، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
  • J. H. Conway, On Numbers and Games, Academic Press
  • D. E. Knuth, Surreal Numbers, Addison Wesley
  • H. Gonshor, An Introduction to the Theory of Surreal Numbers, Cambridge University Press