فعالیت‌های تیم اجرایی

مسابقات دانشگاه پیام نور بجنورد ۱۳۹۱

در این سال تیم اجرایی بازی-ریاضی برای دومین سال مجری مسابقات بازی-ریاضی در نمایشگاه هفته‌ی پژوهش استان خراسان شمالی بود. در این مسابقات تیم‌هایی از دانشگاه بجنورد برای شرکت در مسابقات فروردین ماه ۱۳۹۲ (نهمین دوره‌ی مسابقات بازی-ریاضی) انتخاب شدند.