فعالیت‌های تیم اجرایی

مسابقات سرخس ۱۳۹۱

در سال ۱۳۹۱ نیز تیم برگزاری مسابقات به دعوت خانه‌ی ریاضیات سرخس برای اجرای مسابقات بازی-ریاضی دانش‌آموزی راهی سرخس گردید و یک دوره مسابقات بازی-ریاضی در پایه‌های مختلف دانش‌آموزی و در دو گروه پسران و دختران را برگزار نمود