فعالیت‌های تیم اجرایی

مسابقات ۱۳۸۵

سومین دوره‌ی مسابقات بازی ریاضی در سال 1385 این بار توسط انجمن علمی دانشکده و با حضور 32 تیم از دانشکده برگزار شد. سرپرست این مسابقات آقای سیدسعید محمودی هاشمی، دبیر وقت انجمن علمی دانشکده بود.