×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Error loading component: com_users, Component not found

Articles

بازی کاهشی

شرح بازی

شکل کلی بازی کاهشی به این صورت است:

فرض کنید دسته‌هایی با تعداد دلخواه مهره داریم. یک مجموعه‌ی انتخاب وجود دارد که مشخص می‌کند در هر حرکت چند مهره می‌توان از یک و فقط یکی از دسته‌ها برداشت. این مجموعه را با S={s_1, ..., s_n} نشان می‌دهیم.

مثلاً اگر تعداد دسته‌ها به صورت {10, 5, 7} باشد و مجموعه‌ی انتخاب S={1, 2} آن‌گاه می‌توان در حرکت اول از یکی از دسته‌ها ۱ یا ۲ مهره برداشت.

در بازی عادی بازیکنی که نتواند حرکتی انجام دهد بازنده است. در بازی وارون بازیکنی که نتواند حرکتی انجام دهد برنده است.

یک مثال از بازی

برای مثال یک بازی نمونه از {10, 5, 7} توسط مجموعه‌ی انتخاب S={1, 2} به صورت زیر است:

{10, 5, 7}→{8, 5, 7}→{6, 5, 7}→{6, 4, 7}→{5, 4, 7}→...

حالت خاص، بازی یک دسته‌ای

هنگامی که فقط یک دسته مهره داشته باشیم بازی کاهشی را بازی یک‌دسته‌ای می‌نامند. مجموعه‌ی انتخاب کماکان می‌تواند مجموعه‌ای از اعداد صحیح مثبت باشد.

الگوریتم برد بازی یک‌دسته‌ای

الگوریتم این بازی وقتی تنها یک دسته مهره داشته باشیم بسیار ساده است. با مثالی روش بررسی وضعیت‌های برد را تشریح می‌کنیم.

فرض کنیم ۱۰ مهره داریم و مجموعه انتخاب S={1, 2} است. می‌دانیم که ۰ مهره به معنای باخت است. پس برای ۰ علامت منفی را در نظر می‌گیریم.

اگر ۱ مهره باقی مانده باشد، با برداشتن آن یک مهره حریف را به وضعیت باخت هدایت می‌کنیم. پس برای ۱ علامت مثبت به معنی وضعیت برد در نظر می‌گیریم.

اگر ۲ مهره باقی مانده باشد باز هم با برداشتن آن ۲ مهره حریف را به وضعیت باخت ۰ هدایت می‌کنیم. پس برای ۲ نیز علامت مثبت در نظر می‌گیریم

اگر ۳ مهره باقی مانده باشد، با برداشتن ۱ یا ۲ مهره حریف را به وضعیت برد هدایت می‌کنیم. پس این یک وضعیت باخت است. پس برای ۳ علامت منفی در نظر می‌گیریم.

با ادامه‌ی این روندبه دنباله‌ی زیر می‌رسیم
{0→-, 1→+, 2→+, 3→-, 4→+, 5→+, 6→-, 7→+, 8→+, 9→-, 10→+}

یعنی ۱۰ یک وضعیت برد است زیرا علامت مثبت دارد. حال برای اینکه حریف را به وضعیت باخت هدایت کنیم ۱ مهره برداشته و ۹ مهره با علامت - به حریف تحویل می‌دهیم. حریف یکی از دو وضعیت ۸ و ۷ را به ما برخواهد گرداند که هر دو + است. بازی به همین صورت ادامه پیدا می‌کند تا هنگامی که ما وضعیت ۰ را به حریف واگذار کنیم. در این حالت حریف باخته است.

دانلود بازی یک‌دسته‌ای

می‌توانید بازی کاهشی یک دسته‌ای را از این‌جا دانلود کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.