خانه

استراتژی تبخیر نامی است که برای واگذار کردن تعداد بیشتر مهره در ابتدای بازی به حریف و بازپس گرفتن این مهره‌ها از وی در حرکات بعدی است. این استراتژی بر این پایه بنا شده است که در ابتدای بازی تعداد کمتر مهره‌ها تحرک بیشتری را به همراه دارد. بنابراین در ابتدای بازی بنابراین استراتژی دو بازیکن خواهند کوشید مهره‌های کمتری از حریف را بگیرند.