خانه
×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

تمرکز بر یک طرف صفحه

در ابتدای بازی چکرز بسیاری از بازیکنان تازه‌کار به یک نکته‌ی مهم بی‌توجه هستند. مهره‌های چکرز به صورتی چیده شده‌اند که برای دفاع از یک خانه در سه ردیف خودی، تنها نیمی از مهره‌ها می‌توانند از آن خانه پشتیبانی کنند. در صورتی که همه‌ی مهره‌های حریف امکان دسترسی به هر خانه‌ای از ۳ ردیف مهره‌های ما را خواهند داشت.