خانه

بازی چکرز

بازی آنلاین چکرز

در صورتی که با بازی چکرز آشنایی ندارید یا از روش‌های اولیه برد آگاهی ندارید به چکرز، آموزش مقدماتی مراجعه کنید.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه چکرز دیدار کنید

بازی اتللو

بازی آنلاین اتللو

در صورتی که با بازی اتللو آشنایی ندارید یا از روش‌های اولیه برد آگاهی ندارید به اتللو، آموزش مقدماتی مراجعه کنید.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه اتللو دیدار کنید

×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

تمرکز بر یک طرف صفحه

در ابتدای بازی چکرز بسیاری از بازیکنان تازه‌کار به یک نکته‌ی مهم بی‌توجه هستند. مهره‌های چکرز به صورتی چیده شده‌اند که برای دفاع از یک خانه در سه ردیف خودی، تنها نیمی از مهره‌ها می‌توانند از آن خانه پشتیبانی کنند. در صورتی که همه‌ی مهره‌های حریف امکان دسترسی به هر خانه‌ای از ۳ ردیف مهره‌های ما را خواهند داشت.